Brocom CLB Notaris Gerechtsdeurwaarder Horeca Hospitaal OCMW Politie Andere

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Prijzen

Onze prijzen zijn netto, zonder ristourne exclusief B.T.W. Zij kunnen op elk ogenblik veranderen zonder voorafgaand bericht.


2. Prijswijzigingen

Verkoper is gerechtigd na de orderbevestiging doch voor de levering de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de samenstellende factoren van de prijsberekening een verandering heeft ondergaan, ook al zou deze verandering bij de aanbieding voorzienbaar zijn geweest. De koper heeft in dat geval het recht om binnen de 5 dagen na ontvangst van het desbetreffende bericht de koop schriftelijk te annuleren zonder recht op schadevergoeding.

Is de partij reeds aangemaakt voor tijdige annulering, dan blijft de koper gehouden, indien verkoper dit wenst, de partij tegen de oorspronkelijke prijs af te nemen.


3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Overeenkomsten met onze vertegenwoordigers gelden alleen voor zover schriftelijk door ons bevestigd. We houden ons aan de overeenkomsten en gebruiken toegelaten in de papierhandel. Alle tekeningen en ontwerpen door ons en onze medewerkers ontworpen, blijven onze eigendom en mogen niet nagemaakt worden. De reproduktie van een tekening onder een nieuwe vorm valt eveneens onder dit verbod.


4. Leveringen

De leveringstermijnen worden slechts ten titel van inlichting gegeven. Zij worden beschouwd als een belofte en niet als een formele overeenkomst. Leveringen waar zich ook onbedrukte papierwaren, bij bevinden, wordt er steeds een vrachtkost van 10 euro excl.btw aangerekend, hetzij anders schriftelijk overeengekomen.
De goederen worden steeds op risico van de bestemmeling verzonden.


5. Klachten

Om aanvaard te worden moet client elke klacht schrittelijk binnen de 8 dagen in ons bezit te zijn. Gedeeltelijk gebruik van de geleverde goederen zonder ons akkoord heeft een aanvaarding van het geheel tot gevolg.


6. Betalingen

Onze facturen zijn betaalbaar te Bornem op 30 dagen netto zonder korting. De facturen die niet vereffend zijn op de vervaldatum worden belast met een intrest van 11,50% op jaar basis en dit vanaf de vervaldag, zonder aanmaning. In geval van achterstal van meer dan 30 dagen in de betaling van een rekening en na een verlenging van 14 dagen waaraan geen gevolg is gegeven, zonder uitdrukkelijke overeenkomst tussen beide partijen zal onze schuldvordering ten titel van forfaitaire bedongen schadeloosstelling met 12% en met minstens 25 euro worden verhoogd, dit onverminderd de gebeurlijke toepassing van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek. Alle kosten voor invordering zijn ten laste van de koper. Bij niet betaling van facturen houden we ons het recht voor de bestellingen in nota te schorsen of op te zeggen.


7. Herroepingsrecht

Voor bestellingen van onbedrukte producten in onze webshop geldt een herroepingsrecht. Dat is een ‘afkoelingsperiode’ van 7 werkdagen, waarbinnen u het recht heeft om uw koop ongedaan te maken. In dat geval betaalt u als klant enkel de kosten voor het terugzenden van het product dat u bij nader inzien niet wenste. De kostprijs bedraagt 20 euro BTW In en dient vooraf te worden betaald op rek.nr. Fortis 001-1866054-44.

Voor bedrukte producten, zoals gepersonaliseerde enveloppen, geldt geen herroepingsrecht.

Meer informatie over het kopen op afstand vindt u op de website van het Europees Consumenten Centrum.


8. BTW-info

Deze website richt zich enkel tot personen, bedrijven, instellingen en vrije beroepen die de aangekochte producten uitsluitend in het kader van hun beroepsbekwaamheid gebruiken. Al onze prijzen zijn exclusief BTW.


9. Beroepsgebruiken en algemene voorwaarden eigen aan het drukkerijbedrijf

Opgesteld door “FEBELGRA” Federatie van de Belgische Grafische Industrie lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Algemene bepalingen: Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens hiernavermelde algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander dokument gedrukt, worden als geschreven aangezien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt.

Zij omvatten schikkingen die algemeen in het drukkerijbedrijf worden toegepast en bepalen de gebruiken van toepassing tussen de leverancier en zijn opdrachtgever. Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van de leverancier.

10. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Contacteer ons

Vragen? Contacteer ons +32 (0)475 72 88 99 info@envelop.be
Scherpe prijzen Gratis levering binnen 7 werkdagen Eenvoudig (her)bestellen
Schrijf in voor onze nieuwsbrief
Makkelijk herbestellen